2022-01-23

Fasad och balkongrenovering på Åsvägen 4 och 6.
 
Föreningens fasad och balkongrenovering som startade med etapp 1 på Åsvägen 2 i augusti 2021 har fått ändrade förutsättningar. Pelarna som bär upp balkongplattorna visade sig vara i sämre skick än förväntat och även de behöver rivas och byggas upp på nytt.

Tidplanen för renoveringsarbetena har på grund av de förändrade förutsättningarna i projektet behövt revideras. Det tillkommande arbetet orsakar en längre renoveringsperiod än vad som från början kommunicerats till föreningens medlemmar. Gjutningsprocessen tar längre tid att utföra eftersom endast en våning kan gjutas i taget när pelarna rivits. Betongen behöver sedan härda i ca 3 veckor innan nästa våning kan gjutas.

För att renoveringen ska fortgå så effektivt som möjligt och bli färdigställt under år 2022 har styrelsen, i samråd med projektledare och entreprenören Sterner Stenhus, beslutat att utföra renoveringsarbetena på Åsvägen 4 och 6 parallellt med varandra. Arbetena på Åsvägen 4 och 6 kommer starta vecka 14, 4 april 2022. Renoveringen omfattar: 

 Nedknackning och omputsning av samtliga putsade fasadytor.  
 Renovering av balkonger och betongpelare, inkl tegelvägg mellan
dubbelbalkongerna.
o Tegelväggen mellan dubbelbalkongerna i 3:orna rivs och byggs upp igen.
o Betongpelare bilas ner och gjuts upp igen.
o Balkongplattor bilas ner in till fasadliv och nya enskiktsplattor gjuts.  
 Renovering av befintliga smidesräcken. 

De tre första arbetsveckorna byggs ställning och från vecka 16 börjar rivningsarbetena. Se bilagd tidplan. OBS! Detta är tidplan utifrån dagens förutsättningar, tidplanen kan komma att förändras.  

Inför starten planeras ett informationsmöte för alla boende då möjlighet finns att ställa frågor. Mötet kommer hållas som ett digitalt möte via Teams torsdagen den 10 februari 2022 klockan 18. Koppla upp er via följande länk Klicka här för att ansluta till informationsmötet

Se nedan svar på tidigare frågor som uppkommit i projektet.
FAQ
Vad behöver jag förbereda?  

 1. Tömma balkonger 
  Inför arbetets start be vi er att tömma era balkonger på alla föremål. Detta gäller även eventuella golvplattor/trall. Gäller även saker som sitter på tegelväggen som separerar balkongerna i 3:orna, inklusive eventuella
  lampor/elinstallationer. Det som inte är borttaget kommer entreprenören behöva ta bort, mot en tillkommande kostnad, och slänga. Kostnad för borttagning av trall är 2625 kr för vanligt trä och 3625 kr för tryckimpregnerat trä. Balkongen behöver vara tömd senast 4 april 2022. En enkät kommer att skickas ut och kommer att innehålla alternativ för vilken hjälp man kan välja till för att tömma balkongerna.
 1. Plocka ner föremål från väggar och fönsterbrädor.  
  Bilningsarbetena skapar vibrationer, föremål på väggar ut mot balkonger
  samt fönster-bänkar plockas med fördel bort eller säkras på annat sätt så att de inte ramlar ner. Då inventarier i lägenheten är utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för skador eller trasiga föremål i samband med bilningsarbete.  
 2. Förbered dig på störande arbeten.

Balkongen 
Balkongdörrarna kommer under ställningsbyggnationen att låsas utifrån och öppnas inte förrän ställningen är borta. Du kommer inte att kunna öppna balkongdörrarna under arbetets gång. Detta är för er säkerhet.  
 
Balkongskydd  
Balkongskydden kommer i entreprenaden bytas ut mot nya, lika de befintliga. El och belysning på balkongen Det finns eldragningar ingjutna i balkongplattorna för befintlig belysning. Innan rivning börjar kommer entreprenören behöva tillgång till din lägenhet för att koppla
bort elen från balkongen. Detta aviserar entreprenören om någon vecka innan de behöver tillträde (kommer ske någon gång under vecka 14-16).
I samband med renoveringen får balkongerna nya armaturer och ett dubbeluttag på respektive balkong kommer installeras.
 
Markiser  
I samband med balkong- och fasadrenovering finns möjlighet att köpa en ny eldriven markis till balkongen. Du som har en markis och vill behålla den får själv montera ner markisen och spara den för att sedan återmontera markisen. Ovan nämnda enkät kommer att innehålla mer information och kostnader om markiser och vilka alternativ som kommer att finnas.
 
Fasadarbetena
När fasaden renoveras kommer alla fönster täckas in. Detta för att skydda fönstren från skador. Under tiden som fönstren är täckta kommer de inte heller gå att öppna.

Vad är bullrande arbete? 
Bullrande arbete är när balkongerna och pelare bilas ner, det är även när borrning av väggar, viss sågning och liknande sker. Det mesta av bullrande arbetet kommer att ske första produktionsperioden när ställningen är färdigrest.  
 
Vad är störande arbete? 
Ljud som t.ex. hamrande, sågning, borrning, bärande, flytt mm. Störande arbete kan komma att ske under hela entreprenaden.  
 
Hur mycket kommer det att låta under arbetet? 
När bilningsmaskinen används (slår betongen) innebär det att stomljuden medför buller i hela huset och det kommer det att röra sig i bjälklagen. Det ljudet kommer höras i hela huset oavsett vart du befinner dig. Huset är byggt i betong och ljudet kommer att transportera sig långt.  Det kommer under bilningen vara väldigt höga ljudnivåer, den ljudnivån kommer pågå till och från under entreprenaden men kommer vara som mest ihärdig under maj och juni.  

Vilka perioder kommer det låta under arbetet?
Bilningsarbetena kommer pågå under maj och juni månad.
Bilningsarbeten utförs på vardagar mellan kl. 08.00 – 16.00.  
Entreprenören kommer avisera om vilka veckor de bullrande arbetena kommer pågå löpande under projektets gång.  

Går det att jobba/vara hemma under rivningen i huset? 
Det beror på hur känslig man i sitt arbete är för störande ljud. Det är genomförbart men är inget vi rekommenderar.  
 
Är du ombedd av din arbetsgivare att arbeta hemifrån pga rådande pandemi
rekommenderar vi att du pratar med din arbetsgivare och ber om att få dispens för att arbeta från kontoret. Behövs ett intyg från oss tar vi fram detta.  
 
I Westfield Mall of Scandinavia finns en Work Lounge i deras The Designer gallery på level 1 där man kan sitta och jobba eller studera.  Det finns även en Work Lounge i Solna Centrum.

Kommer trapphuset att bli avstängt? 
Trapphuset kommer inte att påverkas. Allt arbete sker utomhus via ställning. Visst arbete genom kan bli aktuellt men inte påverka dig stort i vardagen.  
 
Kommer det att bli väldigt smutsigt? 
Ja. Nedbilning av betongen från balkongerna och nedknackning av putsfasaden kommer innebära väldigt mycket damm som har förmågan att spridas och ta sig in i huset och lägenheterna. För att minska dammspridningen i lägenheterna kommer frånluftsfläktarna på taket vara
avstängda på vardagar mellan 7 och 17. Eftersom ventilationen kommer vara avstängd är eldning i öppna spisen ej tillåten. 

Vi rekommenderar även att ni försöker täcka tilluftsventiler inifrån för att minimera dammspridning i lägenheten när rivningsarbeten pågår. För att få lite ventilation/genomströmning av luft i lägenheterna försök ställa upp brevlådeinkastet.
 
Det kommer framförallt bli smutsigt med damm och annat byggavfall runt om huset som även dras med in i trapphusen. Det kommer däremot åläggas entreprenören att hålla rent efter sig.  

Kommer det gå att bo kvar? 
Ja, men beroende på hur känslig ni är för buller och damm. Det går att bo kvar och är upp till var och en att bestämma hur eventuellt alternativt boende kan se ut.

Har du frågor kring projektet kan dessa mejlas till föreningens projektledare, andrea.paulsson@fastighetsagarna.se
Telefon 08 617 76 83

Styrelsen


2022-01-16

Störande ljud

På förekommen anledning vill vi uppmärksamma er på att en del boende upplever störande ljud från grannar. Det är ganska lyhört i våra hus och man bör därför vara vaksam på hur lätt ljud sprids vidare i huset. Särskild hänsyn bör visas under sena kvällar. Det finns en allmän regel om att störande ljud inte ska förekomma efter kl 22 00 på kvällen. Vi hänvisar också till vad som står på vår hemsida under Husbergets A-Ö och rubriken ”oljud”.

Styrelsen


2021-12-31

Balkongrenovering

Arbetet med balkongerna fortsätter. Projektplanering för 4:an och 6:an pågår och vi lägger ut mer information när vi vet mer om tidsplaneringen.

Gott Nytt År!

Styrelsen


2021-12-06

Information om avgiftshöjning, schablonavgiften för laddplatser samt sedvanlig info inför julen mm

Vi höjer månadsavgiften fr o m 1 januari med 2 %. Bakgrunden till detta är
kostnaderna för den pågående balkong-och fasadrenoveringen. Ni som hyr laddplats betalar en schablonavgift för elförbrukningen. (enligt befintligt regelverk kan vi f n inte ta ut avgift på faktisk förbrukning eftersom vi inte är momsregistrerade). På grund av ökade elkostnader och ökad elförbrukning höjs avgiften per månad till 600 kr för laddsstolpen, totalt 1020 kr för parkering med laddstolpe.

 • Julhelgerna närmar sig och adventstiden har börjat. Vi vill därför påminnaom att inte lämna några levande ljus brinnande. Och att gärna gå en extra runda innan ni lämnar hemmet och kolla att alla ljus är släckta.
  Många vill också ha en vackert pyntad julgran. Är den inte av plast och ska slängas efter jul, så lämna den inte på vår tomt! Solna stad brukar ha särskilda insamlingsplatser (se stadens hemsida, www.solna.se).
 • Vi vet inte hur det blir med snö i år här hos oss, men om och när den
  kommer, tänk på att snöskottning är alla medlemmars ansvar (för allas vår trevnad!). Detta gäller även sandning. Det finns lådor med sand vid husen. Snöskyfflar och sopborstar kommer också finnas tillgängliga vid varje hus. Alla som har en p-plats har ett eget ansvar för att skotta bort snön där.

  Till sist vill vi från styrelsens sida önska er alla en
  GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

2021-11-21

Uppmärkning av cyklar

Alla cyklar i cykelrummet har försetts med en märkningslapp.
Syftet är att du som använder din cykel, tar bort lappen så att
vi vet att cykeln används!
Om du bara använder din cykel sporadiskt eller av andra skäl
vill behålla den, tar du också bort lappen! Det är då önskvärt
att den om möjligt hängs på krok i taket.
Föräldrar förväntas ha koll på sina barns cyklar och ta bort
märkning vid behov.
Cyklar som har kvar märkningslapp vid vårens städdag,
kommer att skänkas till något företag som gratis forslar bort
och tar hand om gamla cyklar.

Styrelsen


2021-10-29

Status fasad- och balkongrenoveringen

ENKELBALKONGERNA: Nedbilning av enkelbalkongerna är klart. Armeringen ska nukompletteras och förstärkas innan nya balkonger gjuts.

DUBBELBALKONGERNA: Förstärkning av ställningen för att ta lasterna från taket pågår. Lika så projektering och framtagning av handlingar för omgjutning/återuppbyggnad av pelarna och mellanväggen för dubbelbalkongerna fortsätter.
Bilning av balkongplattorna påbörjas på onsdag, den 3dje november och förväntas ta 3 veckor. Vi vill att alla boende är uppmärksamma på om strömmen går i er lägenhet när bilningsarbetena pågår och då kontaktar styrelsen och ringer fastighetsjouren. Detta hände tyvärr vid bilning av enkelbalkongerna och vi har inte kunnat identifiera om det finns elledningar i balkongplattan även för dubbelbalkongerna.

FASADPUTSARBETENA: Fasadputsarbetena pågår, skador har lagats och det som återstår är att tvätta och färga fasaden.
Vi har tyvärr fortfarande svårt att yttra oss om tider och hur länge arbetena kommer behöva pågå. Vi är hemskt ledsna för ovissheten men fortsätter att uppdatera löpande med information till dess att en ny tidplan är framtagen.

Tack för er förståelse!

Med vänlig hälsning
Styrelsen via Fastighetsägarna Service


2021-10-18

Statusuppdatering från Fastighetsägarna Service

ENKELBALKONGERNA: Nedbilning av enkelbalkongerna och dess pelare pågår, beräknas ta ytterligare 1,5 vecka innan det är klart. Dessvärre fick vi pausa bilningsarbetena några dagar förra veckan då det visade sig att elkablar till vissa rum i lägenheterna låg ingjutna i balkongplattorna. Innan elen var bortkopplad kunde bilningsarbetena ej fortsätta. Elektrikern har nu kopplat bort elen till balkongerna på samtliga lägenheter med enkelbalkong på Åsvägen 2.

DUBBELBALKONGERNA: Projektering och framtagning av handlingar för rivning och omgjutning av pelare för dubbelbalkongerna fortsätter. Problemet som kvarstår för dubbelbalkongerna är att det finns ingenting att fästa ställningen i för att ta upp lasterna från taket. Entreprenören Sterner Stenhus håller på att titta på lösningar för att få till det. När ställningen är förstärkt och kan ta lasterna från taket kan de påbörja bilningsarbetena för dubbelbalkongerna. Bilningen förväntas ta mellan 2-3 veckor, idag är det ännu osäkert när de kan börja.

FASADPUTSARBETENA: Fasadputsarbetena påbörjas denna vecka. Idag, måndag plastar entreprenören in fönstren, det betyder att från och med idag kommer ni inte kunna öppna era fönster ut mot putsfasaden. När allt är inplastat och skyddat börjar de knacka ner fasad, detta kommer ske under veckan. Dessa arbeten är betydligt tystare än bilningen av balkongerna.

Vi har tyvärr svårt att yttra oss om tider just nu och hur länge arbetena kommer behöva pågå. Vi är hemskt ledsna för ovissheten men fortsätter att uppdatera löpande med information till dess att en ny tidplan är framtagen.
PS. Hemsidan uppdateras oftare än avisering i brevlådan.

Tack för er förståelse!

Med vänlig hälsning
Styrelsen via Fastighetsägarna Service


2021-10-15

Välkomna till höstens städdag!

Lördagen den 23 oktober är det dags för höststädning. Vi samlas först utanför Åsvägen 4 kl 10.00 för aktuell information från styrelsen. Sedvanlig info om vad som ska göras kommer att sättas upp i trapphusen innan.
Två containrar kommer att finnas, där man även får kasta privata saker. Dock ej elektronik eller sådant som kan vara brandfarligt. Vi avslutar med korvgrillning och Föreningen bjuder också på drycker.
Vi hoppas på en god uppslutning som vanligt!

Hälsningar
Styrelsen


2010-10-11

Information angående el på balkongerna i 2:an

Vi kommer att koppla bort strömmen på balkongerna Onsdag den 13 Oktober med startklockan 08:00 och behöver tillgång till eran lägenhet.
Har ni inte möjlighet att vara hemma så kommer vi att ha en nyckelinsamling vid entrén den 13 Oktober mellan 07:30-08:00.
När vi är klara med arbetet så lämnas nycklarna tillbaka i brevlådan. Märk gärna nyckeln med namn våning samt lägenhetsnummer.

Detta för att säkerställa att inte ytterligare strömavbrott sker i lägenheterna när balkongplattorna bilas.

Arbetet kommer att startas uppifrån och jobba oss neråt.

Det är ännu oklart hur lång tid arbetet kommer att pågå, men vi kommer att försöka slutföra arbetet så fort som möjligt.
Ingen bilningsarbete kommer att pågå förrens vi är klara med elen.
Vi ber om ursäkt för den den korta varsel, p.g.a. oklarheter i eldragningen.

Georgios Andreadis
Projektledare
Sterner Stenhus Fasad AB


2021-10-07

Lägesrapport ve 41 balkongarbete

Ställningen på enkelbalkongraderna är nu förstärkt och kan ta ned lasterna från det utstickande taket. Bilning på enkelbalkongerna har nu börjat, det beräknas ta ca 10 dagar att få balkongerna och pelarna nedbilade. En konstruktör kommer att komma ut i slutet av veckan för att göra handlingar och beräkningar på befintligt utförande och se om förstärkningar behövs.

Dubbelbalkongerna har vi bekymmer att hitta lösning för att fästa ställningen i för att ta upp lasterna från taket. Problemet är att väggarna inte är byggda på ett sätt som gör att det går att ta ned lasterna från taket. Arbetet med detta fortsätter.

När förstärkningsåtgärderna för lasterna för taket och ställningen är klara så påbörjas bilningsarbetena där, mer information om när detta sker uppdaterar vi om.

Styrelsen via Fastighetsägarna Service


2021-09-29

Status fasad- och balkongrenoveringen

Bilningsarbeten påbörjas nästa vecka!

Idag återupptas fasad och balkongrenoveringsarbetena på plats igen!

En ny ställningsritning har tagits fram för att bygga stämptorn som avlastar taket till enkelbalkongerna. Ställningsbyggnationen för att stärka upp taket mot enkelbalkongerna påbörjas idag och pågår under veckan.

Tisdagen den 5 oktober påbörjas bilningsarbeten för att bila ner balkonger och pelare till enkelbalkongerna. Preliminärt kommer bilningen pågå i upp till tre veckor.

Putsfasadsarbetena påbörjas vecka 41, då kommer fönstren att täckas in och kommer inte gå att öppna under en period.

Vi är fortfarande i en utredningsperiod och komplicerade utredningar och projektering/framtagning för rivning och ny konstruktion pågår. Många frågor kvarstår kring dubbelbalkongerna i dagsläget.
Vi har därför svårt att yttra oss om tider just nu och sluttiden för hela arbetet på Åsvägen 2 är idag oklar.

Vi kommer uppdatera med information en gång i veckan fram till dess att en ny tidplan är framtagen.

Tack för er förståelse!

Med vänlig hälsning
Styrelsen via Fastighetsägarna Service


2021-09-14

Ändringar i grundutbuden Comhem/Tele2

TV6 utgår 30 september och TV10 återinförs fr o m 15 september.

Det kom ett nytt brev från Tele2 ang att TV10 ska ingå grundutbudet  Datumet är framflyttat till 31 oktober preliminärt


2021-09-02

Uppdatering från Fastighetsägarna Service: Tillfälligt stopp i fasad- och balkongrenoveringen

Fasad- och balkongarbetena har tillfälligt tvingats stoppas. Stoppet beror på att pelarna som bär upp balkongplattorna är i sämre skick än förväntat. En konstruktör är inkopplad i ärendet och nya konstruktionsritningar ska tas fram.

De förändrade omständigheterna innebär att den tidplan som tidigare aviserats är inaktuell och bildningsarbeten kommer inte påbörjas förrän om ca 2 veckor. 

Vi återkommer med en ny uppdaterad tidplan snarast. 

Eftersom balkongräckena är nedmonterade kommer balkongdörrarna fortsatt vara spärrade av säkerhetsskäl. 

Alla fönster kommer fortsatt gå att öppna och kommer ej vara intäckta fram till dess att puts och bilningsarbeten påbörjas. 

Tack för er förståelse! 

Med vänlig hälsning
Styrelsen via Fastighetsägarna Service 


2021-08-31

Städdag

23 oktober 2021 kommer vi ha den årliga höststädningen på Åsvägen. Vi börjar kl 10. Mer information kommer närmare.


2021-08-25

Information med tidsplan till boende Åsvägen 2

Fasad och balkongrenoveringsarbetena är igång och kommer fortlöpa under året enligt nedanstående tidplan.

Vill påminna om att bilningen innebär väldigt bullrande arbeten, som skapar ihärdiga ljud och låter i stora delar av huskroppen. Var beredda på att ljudet stör vardagen då det fortplantar sig i stommen.

Det kommer även att uppstå mycket damm som lätt finner sin väg in igenom dörrar, fönster, springor och liknande. Kom ihåg att stänga era tilluftsventiler på fönstren som är innanför ställningen när bilningen pågår för att minska dammspridningen in till era lägenheter.   

För att minska dammspridningen i lägenheterna kommer frånluftsfläktarna på taket vara avstängda på vardagar mellan 7 och 17. Eftersom ventilationen kommer vara avstängdär eldning i öppna spisen ej tillåten.

För att få lite ventilation/genomströmning av luft i lägenheterna försök ställa upp brevlådeinkastet och fönster som inte är täckta av byggställning.  

Bilningen skapar också vibrationer. Föremål på väggar ut mot balkonger samt fönster-bänkar plockas med fördel bort eller säkras på annat sätt så att de inte ramlar ner. Då inventarier i lägenheten är utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för skador eller trasiga föremål i samband med bilningsarbete.

Bilningsarbeten utförs på vardagar mellan kl. 08.00 – 16.00.

Förbered er på att en del störande och dammande arbeten kommer att förekomma under hela arbetets gång.

Informationsblad med tidsplan


2021-08-06

Enkät till boende i Åsvägen 2

Utskicket till alla i Åsvägen 2


2021-07-14

FAQ – Balkongrenoveringen

FAQ angående balkongrenoveringen


2021-06-30

Fasad och balkongrenovering
Etapp 1 – Åsvägen 2

I augusti startar fasad och balkongrenoveringen på Åsvägen 2.
Renoveringsarbetena kommer pågå fram till jul, en mer detaljerad tidplan kommer distribueras så fort vi fått den av entreprenören.

Renoveringen omfattar:

 • Hel nedknackning och omputsning av samtliga putsade fasadytor.
 • Renovering av balkonger.
  • Balkongerna inklusive balkar bilas ner in till fasadliv och nya enskiktsplattor gjuts.
 • Renovering av befintliga smidesräcken.

Första augusti påbörjar entreprenören, Sterner Stenhus Fasad, ställningsbyggnationen, detta arbete förväntas ta ca 2 veckor. När ställningen är uppe börjar de riva fasad och balkonger.

Inför första augusti behöver vi be er att tömma era balkonger på alla föremål. Detta gäller även eventuella golvplattor/trall. Det som inte är borttaget kommer entreprenören behöva ta bort.

Balkongdörrarna kommer under ställningsbyggnationen att låsas utifrån och öppnas inte förrän ställningen är borta. Ni kommer alltså inte att kunna öppna balkongdörrarna under arbetets gång. Detta är för er säkerhet.

När balkongerna rivs, bilas balkongplattorna bort. Bilningen innebär bullrande och dammande arbete, som skapar ihärdiga ljud och låter i stora delar av huskroppen. Var beredda på att ljudet stör vardagen då det fortplantar sig i stommen. Det kommer även att uppstå mycket damm som lätt finner sin väg in igenom dörrar, fönster, springor och liknande. Vi ber er därför stänga era tilluftsventiler på fönstren när bilningen pågår för att minska dammspridningen in till era lägenheter.

Bilningen skapar också vibrationer. Föremål på väggar ut mot balkonger samt fönster-bänkar plockas med fördel bort eller säkras på annat sätt så att de inte ramlar ner. Då inventarier i lägenheten är utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för skador eller trasiga föremål i samband med bilningsarbete.

Bilningsarbeten utförs på vardagar mellan kl. 08.00 – 16.00.

Vi kommer så snart som möjligt ge er information om vilka veckor detta arbete förväntas pågå.

Förbered er på att en del störande och dammande arbeten kommer att förekomma under hela arbetets gång.

Vid frågor kontakta projektledaren från Fastighetsägarna Service,

Andrea Paulsson
andrea.paulsson@fastighetsagarna.se


2021-05-30

Tycker du om att odla?

Föreningen har sex pallkragar utplacerade på vår tomtmark.
Du som är intresserad av att odla t. ex kryddväxter eller något annat, kan kontakta styrelsen via info-länken på vår hemsida, alternativt via telefon (se kontaktlistan på anslagstavlan).

Styrelsen


2021-04-04

Nya lägenheter och balkongrenovering –
tidsplaner


Nicator vår hyresgäst på Åsvägen 6 kommer lämna sina lokaler
tidigare än planerat. Detta gör att det nu finns möjlighet med en
tidigare byggstart för tillskapandet av de nya lägenheterna, kanske
redan i augusti/september 2021. Nya fönster kommer tas upp för
lägenheterna och allt kan därmed vara klart till våren 2022.

För att slippa göra om fasaden två gånger kommer
balkongrenoveringen på Åsvägen 6 att ske först efter att
lägenheterna är klara, alltså tidigast våren 2022.

När det gäller balkongrenoveringen har vår projektledare (Fastighetsägarna) valt att gå ut med ett förlängt anbud på uppdraget. I slutet av maj 2021 kan förhoppningsvis en entreprenör bestämmas och planen är att renoveringen kan inledas på Åsvägen 2 i augusti 2021. Balkongrenoveringen för Åsvägen 4 kan eventuellt börja senare på hösten 2021 eller annars till våren 2022.
Mera information kommer så fort vi vet något mera.


2021-03-25

Radonmätning – resultat

Radonmätning visade på låga nivåer!
Solna kommun har nu meddelat att radonmätningen i våra hus – där 19 lägenheter deltog – är godkända och att några radonsänkande åtgärder inte är nödvändiga. Gränsvärdet för åtgärder ligger på 200 bequerel/kubikmeter (bq/m3). Vårt medelvärde var 40 bq/m3, med högsta värdet på 80 bq/m3 i en lägenhet och lägsta värdet på 20 bq/m3 i en lägenhet.
Tack till Er som medverkade.
// Styrelsen


2021-01-09

Problem med avlopp!

På förekommen anledning vill vi påminna om att inte spola 
ned bindor, annat sanitetsmaterial samt våtservetter och
liknande i toaletten!
Vi har haft stopp i en golvbrunn i källaren på Åsvägen 4.


2020-12-20

Råttbekämpning

Anticimex placerade, efter inspektion med undertecknad, den 17 december två nya fällor med råttgift vid Åsvägen 2 och 4. De kommer fyllas på en gång i månaden under tre månader. Vi hoppas detta kommer göra att antal råttor minskar runt våra hus. Meddela gärna undertecknad var och när Ni sett råttor.

Mvh Claes Renström 070-310 262020-11-25

Dålig koll på våra interna lgh-nummer?

Föreningen har egna tresiffriga lägenhetsnummer (lgh-nummer) som är unika för varje lägenhet. Dessa nummer ska ej förväxlas med Skatteverkets fyrsiffriga nummer som används i våra folkbokföringsadresser. (Skatteverkets lgh-nummer är endast unika för en enskild gatuadress, som t.ex Åsvägen 2).

Våra egna lgh-nummer används för vår lägenhetsförteckning och vid pantsättningar och överlåtelser


Vi vill påminna våra medlemmar om att även regelbundet ta del av den information som sätts upp anslagstavlorna i trapphusen!