2021-04-11

Information om vårens städdag!

Städdagen blir lördag 24 april. Pågående pandemi medför ju att man inte ska samlas i större grupper. ”Upplägget” blir därför detsamma som förra våren, d v s vi kommer inte att samlas för någon inledande information från styrelsen. Vi kommer inte heller att genomföra en gemensam grillning som avslutning. Vi ser dock gärna att de som vill utför städuppgifter såväl på tomten som inomhus. Vi sätter upp anslagen där man noterar eller prickar av utförd arbete.
Redskap och rengöringsmaterial finns tillgängligt i 4:ans f d soprum. Två containrar kommer att finnas på plats, en vid 2:an och en vid 6:an. Där kan man som vanligt även kasta privata saker som man vill bli av med. Det är dock inte tillåtet att slänga elektronisk apparatur, kemiska produkter eller
annat brandfarligt material i containern! Containrarna levereras senast fredag eftermiddag före städdagen och hämtas på måndag morgon efter.

Är man förhindrad 24 april, kan man utföra arbete före eller efter istället. Ni som har bilar på våra p-platser bör se till att de tillfälligt flyttas, så att
man kan sopa upp sand som ligger där.


2021-04-11

Information om ordinarie
föreningsstämma i Brf Husberget

Stämman kommer att äga rum torsdagen den 3 juni. Som medlem har man möjlighet att skriva motioner om frågor som berör Föreningens verksamhet på ett eller annat sätt, och där man vill att stämman ska ta beslut. Enligt våra stadgar ska motioner ha inkommit till styrelsen senast 45 dagar innan stämman. (Styrelsen ska hinna yttra sig över motionen, samt att motion plus yttrande ska delges medlemmarna tillsammans med andra stämmohandlingar i rimlig tid innan stämman äger rum).

Sista datum för att inkomma med motioner är 19 april.
Motioner kan lämnas antingen via info@husberget.se eller att handlingar läggs i vår brevlåda på Åsvägen 4.

Mer information om vår årsstämma kommer senare


2021-04-04

Nya lägenheter och balkongrenovering –
tidsplaner


Nicator vår hyresgäst på Åsvägen 6 kommer lämna sina lokaler
tidigare än planerat. Detta gör att det nu finns möjlighet med en
tidigare byggstart för tillskapandet av de nya lägenheterna, kanske
redan i augusti/september 2021. Nya fönster kommer tas upp för
lägenheterna och allt kan därmed vara klart till våren 2022.

För att slippa göra om fasaden två gånger kommer
balkongrenoveringen på Åsvägen 6 att ske först efter att
lägenheterna är klara, alltså tidigast våren 2022.

När det gäller balkongrenoveringen har vår projektledare (Fastighetsägarna) valt att gå ut med ett förlängt anbud på uppdraget. I slutet av maj 2021 kan förhoppningsvis en entreprenör bestämmas och planen är att renoveringen kan inledas på Åsvägen 2 i augusti 2021. Balkongrenoveringen för Åsvägen 4 kan eventuellt börja senare på hösten 2021 eller annars till våren 2022.
Mera information kommer så fort vi vet något mera.


2021-03-25

Radonmätning – resultat

Radonmätning visade på låga nivåer!
Solna kommun har nu meddelat att radonmätningen i våra hus – där 19 lägenheter deltog – är godkända och att några radonsänkande åtgärder inte är nödvändiga. Gränsvärdet för åtgärder ligger på 200 bequerel/kubikmeter (bq/m3). Vårt medelvärde var 40 bq/m3, med högsta värdet på 80 bq/m3 i en lägenhet och lägsta värdet på 20 bq/m3 i en lägenhet.
Tack till Er som medverkade.
// Styrelsen


2020-03-14

Information om det digitala bokningssystemet för tvättstugorna

Vi har nu utvärderat försöksperioden. Många besvarade vår enkät o
systemet. Nästan alla är positiva till hur man bokar. Det är smidigt och enkelt.
(Den som vill ha mer information om resultatet av enkäten, kan kontakta
styrelsen. Se styrelselistan på våra anslagstavlor). Ett tidigare tekniskt
problem med avbokning i förtid har åtgärdats. Alla skärmar utanför
tvättstugorna fungerar nu.
Styrelsen har nu beslutat att behålla bokningssystemet när försöksperioden nu går ut 15 mars.
Som vi meddelat tidigare kommer kostnad/månad för Föreningen endast vara 345 kr, vilket utslaget på alla hushåll motsvarar mindre än 6 kr/månad.

De gamla tavlorna för bokning med nyckel, kommer att monteras ned.
Nycklarna kan antingen lämnas uppmärkta med lägenhetsnummer i vår
postlåda på Åsvägen 4, alternativt kan man istället sätta sin nyckel i låset på
tavlan. Dock kommer som sagt tavlorna att monteras ner om ett par veckor.
Om man har problem med sin bokningskod eller annan teknisk fråga angående systemet kan man skicka ett meddelande till info@husberget.se. Den som inte har möjlighet att använda den kontaktvägen, kan ringa till någon i styrelsen.


Hälsningar
Styrelsen


2021-01-09

Problem med avlopp!

På förekommen anledning vill vi påminna om att inte spola 
ned bindor, annat sanitetsmaterial samt våtservetter och
liknande i toaletten!
Vi har haft stopp i en golvbrunn i källaren på Åsvägen 4.


2020-12-20

Råttbekämpning

Anticimex placerade, efter inspektion med undertecknad, den 17 december två nya fällor med råttgift vid Åsvägen 2 och 4. De kommer fyllas på en gång i månaden under tre månader. Vi hoppas detta kommer göra att antal råttor minskar runt våra hus. Meddela gärna undertecknad var och när Ni sett råttor.

Mvh Claes Renström 070-310 26


2020-12-16

Lokaler i föreningen

Föreningen har kontorslokaler  på entréplanet i 6:an. Dessa lokaler hyrs sedan många år av företaget Nicator. Från styrelsens sida undersöker vi nu alternativa sätt att utnyttja lokalerna. Vi kommer att titta på möjligheter att omvandla ytorna till bostäder upplåtna med bostadsrätt. Styrelsen återkommer med  mer information om detta senare 


2020-12-12

Mandat för styrelsen att gå vidare med balkongrenoveringen

Extra stämman den 17 november 2020 gav ett tydligt mandat för styrelsen att gå vidare med Balkongrenoveringen. Styrelsen kommer återkomma med mera information så snart det finns något att meddela. Nedan finns informationen från mötet som hölls den 20 oktober 2020 och Fastighetsägarnas (våra projektledare) frågor och svar (FAQ) om projektet.

Informationsmötet 20 oktober 2020

FAQ – Balkong och Fasadrenovering BRF Husberget


2020-11-25

Dålig koll på våra interna lgh-nummer?

Föreningen har egna tresiffriga lägenhetsnummer (lgh-nummer) som är unika för varje lägenhet. Dessa nummer ska ej förväxlas med Skatteverkets fyrsiffriga nummer som används i våra folkbokföringsadresser. (Skatteverkets lgh-nummer är endast unika för en enskild gatuadress, som t.ex Åsvägen 2).

Våra egna lgh-nummer används för vår lägenhetsförteckning och vid pantsättningar och överlåtelser


Vi vill påminna våra medlemmar om att även regelbundet ta del av den information som sätts upp anslagstavlorna i trapphusen!