Denna skrift är till för att underlätta vardagen för oss som bor här på Åsvägen 2, 4 och 6. Se den som en faktabank att titta i när du har något du funderar på. Det ger även dig som nyligen flyttat hit en god inblick i hur vi har det. Tanken är att den skall uppdateras när behov finns. Har du frågor som du inte finner svar på här kan du alltid kontakta någon i styrelsen. Aktuella telefonnummer finner du på anslagstavlan i respektive port och här på hemsidan.

Att äga en bostadsrätt innebär inte att du äger din lägenhet. Du äger en andel i en bostadsrättsförening. Att bo i en bostadsrättsförening medför särskilda krav på ansvar och skyldigheter jämfört med att bo i en hyresrätt. Föreningen (där vi alla är medlemmar) äger våra hus och lägenheter, alla kostnader oavsett om de är små eller stora är därmed allas vår angelägenhet. Därför några enkla ”budord”.

  • Vårda din och föreningens gemensamma egendom väl.
  • Visa hänsyn mot dina grannar och mot vår gemensamma boendemiljö.
  • Ta ansvar för att rapportera felaktigheter eller skador som uppkommer. Det kan spara stora pengar åt oss alla om det uppmärksammas snabbt.

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som vi alla fattar på föreningsstämman. I föreningens stadgar och i bostadsrättslagen framgår bostadsrättshavarens skyldigheter och rättigheter.

I vår förening har vi dessutom tagit på oss ansvaret för en del arbetsuppgifter som i andra föreningar sköts av någon fastighetsservice eller dylikt. Detta för att spara kostnader för oss alla.

Det ger oss stor frihet ekonomiskt men innebär också att alla skall hjälpas åt så gott det går, vilka områden det rör sig om ser du under respektive rubrik.

Med detta följer då några ”ordningsregler” som vi alla skall uppfylla, då löper vår samvaro så mycket smidigare. Dessa regler skall du se som ett stöd för föreningens medlemmar. Vissa är delvis tvingande i enlighet med stadgarna eller lag, andra är ett uttryck för principer för ett gott uppförande boende och individer emellan.

Du som är hyresgäst hos oss följer naturligtvis dessa tips och råd där de är tillämpliga, vid tveksamhet kontakta någon i styrelsen.

Husbergets historia.

Byggnaderna uppfördes på den s.k. Åsbacken 1950 -51 efter ritningar av arkitekten Sture Frölén. Byggmästare var Gösta Husberg – därav föreningens namn. Tidigare var det en bergig skogstomt i Råsundas utkant. Arkitekten Frölén kom även att anlitas mycket under Solnas expansion under 50-talet, bl a har han ritat det fina biblioteket, klart 1964. Fastigheterna ägdes tidigare av SPP och förvaltades av Celexa. Sedan den 22 december 2000 är vi en egen bostadsrättsförening – Brf Husberget. Den totala bostadsarean är på drygt 4 400 kvm fördelat på 62 lägenheter. Våra lägenheter utgörs framför allt av 2:or och 3:or. Dessutom finns fem 4:or (etage) och en 5:a (etage). Föreningen äger tillhörande tomtmark runt våra hus på totalt 4 158 kvm.

Telefonnummer och kontaktinformation hittar du på Kontaktsidan.

A

Andrahandsuthyrning, se Uthyrning

Anslagstavlor finns i varje port. Här finner du aktuell information och nyttiga telefonnummer. Här sätter föreningen upp meddelanden och viktiga nyheter som rör medlemmarna och husen. Kontakta styrelsen för att göra ändringar.
Privata anslag och informationer anslås inte på föreningens anslagstavla eller i entréerna. Undantaget är information av typen fest. Se Fest och Oljud.

Ansvar har vi alla som bor här. Vi skall alla vårda vår gemensamma egendom för bästa trivsel. Är du osäker på vem som har ansvaret för enskilda detaljer – fråga någon i styrelsen. Även i stadgarna §12, nämns vad som gäller. Du bestämmer i princip över ”din” lägenhet och ansvarar för dess skötsel och underhåll. För att göra väsentliga förändringar måste du emellertid ha styrelsens medgivande. Läs mera här.

Antenner, se Paraboler.

Avfall. Se Elektronikavfall, Matavfall och Sopor.

Avgifter betalas via vår ekonomiska förvaltare Fastum. Se även Fastum. Avier kommer kvartalsvis. Du kan även betala enkelt via Autogiro eller e-faktura, kontakta Fastum för hjälp med att ordna det, https://www.fastumdirekt.se/

B

Balkonger är till för att njuta fina dagar på men skaka inte mattor från dem. Gör det på gården, grannen under kanske sitter på sin balkong och fikar just då. Inglasning av balkonger är ej tillåtet då det radikalt förändrar fastighetens exteriör. Underhåll balkongers och terrassers golv åligger föreningen. Vid balkongrenoveringen 2022-2023 installerades ny armatur och eluttag på balkongerna, deras underhåll är medlemmens ansvar. Nyinstallationer av el, markiser, eller större ingrepp, är endast tillåtet efter styrelsens godkännande eller enligt styrelsens instruktion och görs på egen bekostnad, samt skall utföras av behörig installatör.

Balkongdörrar, se Fönster.

Balkonglådor, förutom de på balkongerna på bottenplan, skall hänga på insidan av räcket p g a olycksrisken, speciellt ovanför entréer. När du vattnar dem, tänk då på att det inte rinner ned vatten på din granne. Vid ihållande regn bör du flytta in dem, annars kan de lätt bli vattenfyllda och medföra att det rinner över kanten och ned på grannens balkong.

Balkongskydd. Dessa gröna dukar får inte demonteras eller förändras då de starkt bidrar till fastigheternas exteriör.
År 2016 beslöt styrelsen att balkongerna på 2:ornas och etagelägenheternas kortsidor får förses med vindskydd. Vindskyddet får inte byggas upp som en fast installation, utan ska monteras så att det enkelt kan tas bort vid behov, samtidigt som det ändå är monterat på ett säkert sätt (d. v. s. att det inte riskerar att falla ner utanför balkongen vid hård vind t ex). Skyddet ska vara av plexiglas eller motsvarande material (transparent). Höjden på skyddet ovanför räcket får inte vara mer än 50 cm.

Barnvagnar ska placeras i cykelrummet eller i lägenheten. Det är förbjudet att ha dem på våningsplanen då det hindrar städning och kan vara ett hinder vid brand och sjuktransporter.

Barnsäkerhet. Ser du saker i vår inne- och utemiljö som kan förbättras för att upprätthålla en hög säkerhetsnivå, rapportera då detta till styrelsen.

Barns lekar. Tala med dina barn om vikten av att vårda vår gemensamma egendom, t ex genom att vara aktsam om planteringar, träd och buskar.

Batterier lägger man i de holkar som är uppsatta i respektive cykelrum. Uttjänta bilbatterier skall lämnas direkt på inköpsstället eller på kommunens miljöstation, se under M.

Brandvarnare skall finnas fungerande i varje lägenhet och det är medlemmens ansvar, se också stadgarna.

Bredband finns indraget i de tre husen. Obligatoriskt komplement som betalas via avgiftsavin. Medlemmarna kan enskilt teckna extra tjänster.

C

Centralantenn, se TV-kanaler.

Cykelrum. Här förvarar vi våra cyklar och barnvagnar m m. Håll god ordning för att säkra tillgängligheten. Lämna aldrig dörren olåst! Cyklar som används mer sällan parkerar du längst in eller hänger upp i taket.
Här skall inte ”cykelvrak” och överblivna prylar förvaras.

D

Diskmaskin (tvättmaskin). Om du har eller tänker installera disk- eller tvättmaskin i lägenheten, tänk då på följande. En plastmatta skall placeras under maskinen som leder fram eventuellt läckande vatten. En lättåtkomlig avstängningskran för vattnet skall finnas. Ha som rutin att stänga av vattnet när maskinen inte är i bruk. Både el och vatten ska anslutas av behörig installatör.

Driftskostnader. Kostnader för el, värme och vatten är en stor kostnad. Det betyder att om vi alla tänker på att inte spola vatten mera än nödvändigt och i övrigt är sparsamma och sköter våra hus effektivt så kan vi i hög grad påverka våra boendekostnader.

E

Elektronik– och elavfall, t.ex. gamla brödrostar, kablar och leksaker med el-prylar i skall alltid lämnas på miljöstation, se även Miljöstation. Glödlampor, lågenergi och LED samt batterier kan dock läggas i behållare som är uppsatta i cykelrummen.

Element. Se Uppvärmning.

Entrédörrar är låsta från kl 22.00 till 06.00 via automatik. Se alltid till att dörrarna går i lås och att de inte står öppna under denna tid. Likaså att de ur energisparsynpunkt är stängda under den kalla årstiden. Detta gäller då även innerdörren som skall vara stängd för att spara värme. Portkoden får inte spridas till obehöriga.

E-post. Föreningen har en e-postadress: info@husberget.se. Den använder du för att skriva till styrelsen om det är något du vill meddela eller fråga om. Det finns en särskild e-postaddress för felanmälan

Extra nycklar. Extra nycklar till entrédörrar och gemensamma utrymmen skall alltid beställas via någon i styrelsen. Du får inte kopiera nycklar på egen hand utan du skall alltid kontakta styrelsen för att köpa en extra nyckel. Det är ytterst viktigt att du hjälper oss att hålla vårt låssystem intakt.

Extra stämma. Se Årsmöte.

F

Fastighetstillsyn & teknisk förvaltning. Utförs delvis ideellt av oss medlemmar (t ex plocka upp skräp, sköta växter och skotta snö), delvis av kontrakterade leverantörer. Telefonnummer till de senare finns uppsatta i entréer och tvättstugor och på kontaktsidan på webben.

Fastighetsel. Den elektricitet som går till föreningens gemensamma utrymmen ska vi vara varsamma med då det belastar föreningens och allas våra kostnader. Tänk på att släcka efter dig.

Fastum, vår administrativa hjälp med ekonomiredovisning, årsbokslut, lägenhets- och medlemsregister, pantförskrivningar och avgifter. Har du frågor som rör dina betalningar kan du nå dem på telefon 018 – 56 32 00 och via https://www.fastumdirekt.se/

Felanmälan. Se kontaktsidan.

Fest är ju kul men kan vara störande för dina grannar. Prata gärna och vid behov med dem innan, eller sätt upp informationslappar, så får du säkert bättre förståelse för det ljud som kan uppstå. Se vidare under Oljud.

Fåglar får inte matas på balkonger eller vid fönsterblecken. Det drar tyvärr till sig råttor och orsakar spillning på underliggande balkonger och fönster.

Fönster. Fönster och balkongdörrar är utbytta i alla hus till energisnåla 2-glasversioner. Våra fönster är fyllda med argongas och är underhållsfria emellan glasen. Trasiga glasrutor anmäler du till ditt försäkringsbolag och meddelar gärna styrelsen. De s k spaltventilerna i fönsterbågarnas överkant är föreningens egendom och dessa får inte sättas igen helt. Däremot kan man byta filtret som sitter i ventilen. 

Föreningsstämma. Se Årsmöte.

Förrådsutrymmen. Varje lägenhet har två utrymmen. Se till att du har bra lås på dem och glöm inte att stänga och låsa alla dörrar så att obehöriga inte får tillträde till källargångarna. Bensin, gasflaskor och andra brandfarliga vätskor får inte förvaras i dessa utrymmen. Undvik också att ha stöldbegärliga saker där. Utöver de två utrymmena per lägenhet finns det ett antal extra förråd som våra medlemmarna kan hyra. Du kan ställa dig i kö genom att anmäla intresset till styrelsen.

Försäkring. Du skall enligt stadgarna ha ett s k bostadsrättstillägg till din vanliga hemförsäkring. Viktigt då det skyddar dig vid skador på fastigheten och andras lägenheter som beror på oaktsamhet eller slarv.

G

Garage. På Åsvägen 6 finns tre garageplatser. Är du intresserad ska du kontakta styrelsen för uppgift om kötid, kostnad och om du vill ställa dig i kö. Se även P-platser.

Gemensamma utrymmen. Trapphus och källargångar är också utrymningsvägar. Därför får man inte ha saker där. Om olyckan är framme måste det gå att komma fram med en bår. Det underlättar också för vår städfirma att hålla rent. Detta innebär att skor och soppåsar samt tidningshögar skall hållas inom lägenheten. Barnvagnar, snowboards, pulkor m m förvaras i cykelrummen. Snowboards och pulkor endast vintertid (annars i eget förråd). Dörrmatta utanför din dörr kan kännas välkomnande men försvårar städning och är en snubbelrisk för räddningspersonal.

Grillning hör till sommaren och på gården går det utmärkt att ställa upp grillar, även kolgrill. Gasgrill går också bra att använda på gården och terrasser. På balkongerna är det tillåtet att använda elgrill, men tänk på att matos kan vara störande. Vi är också välkomna att använda Brf Åsens grillplats på andra sidan gatan.

Grovsopor, d v s gamla möbler, emballage, bildäck, bilbatterier, lamparmatur, TV, dammsugare och liknande måste du själv hantera, se även under Miljöstation. Det får inte placeras i cykelrum eller i källargångar. Har du p g a rörelsehinder eller liknande problem svårt att forsla bort det, fråga någon granne om hjälp – det brukar alltid gå att ordna. Vid vår- och höststäddagen kan du placera det i den container vi då hyr in. OBS ! Elektronikavfall, kyl/frys, tryckimpregnerat trä och bildäck får inte kastas i containern.

Gräsmattor Gräsklippningen sköts just nu i egen regi.

Gästparkering. Föreningen har en p-plats för tillfälliga besökare. Platsen bokas via appen Boka tvättid. Din lägenhet kan boka max två tillfällen per månad. P-platsen finns i backen ner mot garaget vid Åsvägen 6.

H

Handdukstork. Se Uppvärmning.

Hissar. Vi har serviceavtal med Elevate som regelbundet ser över dem. Om några driftstörningar uppstår – rapportera detta till någon i styrelsen via felanmalan@husberget.se. Enklare fel som att dörrar inte går igen kan ofta bero på smuts och grus – pröva att rensa. Ringer du felanmälan/hissjouren i onödan kan du bli betalningsansvarig, rådgör alltid med någon i styrelsen innan du ringer. Sitter någon fast i hissen eller vid nöd skall du naturligtvis alltid ringa Hissjouren, se Hissjour.

Hissjour. Vid akuta problem ringer du Elevate 073 501 1923. Till ”akut” räknas främst när någon sitter instängd i hissen. Enbart stopp p g a övriga problem, se under Hissar.

Hjärtstartare finns i entrén på Åsvägen 4.

Husdjur. Rastning av hundar och katter är inte tillåten på föreningens tomtmark. Skulle ändå olyckan ske så plockar du självklart upp efter din vän. Du är också ansvarig för att hundar inte skäller och ylar så att omkringboende störs.

Hushållsel. Allt arbete på elinstallationer skall utföras av behörig elektriker. Det är också möjligt att uppgradera till 3-fas (framdraget i trapphusen) och då till 10A säkringar. Mätare för avläsning av elförbrukningen sitter i trapphusen. Där sitter också dina huvudsäkringar.

I

Inbrott anmäler du till polisen och ditt försäkringsbolag. Viktigt också att informera någon i styrelsen eftersom den typen av problem ofta går i vågor inom bostadsområden. Se även under Semestertider.

Inglasning, se Balkong.

J

Jour, se Felanmälan.

K

Kabel-TV, se TV-kanaler.

Källsorteringsstation. Vi sorterar våra sopor enligt Solnaguiden. Metall, glas, kartong och hårdplast lämnas därför på källsorteringsstationen på Östervägen/Sjövägen.

Köksfläktar får inte anslutas till fastighetens fläktkanaler. Enbart s k kolfilterfläktar som inte ansluts till ventilationen får monteras. Detta p g a att om den installeras felaktigt kommer ditt stekos att spridas ut i alla andras lägenheter. Ventilen får inte täckas över eller bytas. Ventildonet är föreningens egendom. Vädra inte heller ut matoset genom att öppna din dörr till trapphuset, det besvärar dina grannar.

L

Laddplatser. Föreningen har uppgraderat åtta av p-platserna på parkeringsområdet runt Åsvägen 2 till laddplatser för elbilar och laddhybrid. Det finns en separat kö till dessa platser. För att få stå i kön ska du ha köpt eller beställt en elbil eller laddhybrid. En särskild månadsavgift tas ut för en laddplats utöver avgiften för att hyra p-plats.

Lekplats, finns mellan 4:an och 6:an. Även Brf Åsens barn är välkomna. Sköts i föreningens regi och du använder den på eget ansvar.

Luftventiler, se Fönster.

Lägenhetsbesiktning kan behövas för att styrelsen skall kunna utöva tillsyn på vissa tekniska installationer och lägenhetens allmänna kondition. Du meddelas i rimlig tid innan och varför vi vill komma på besök.

Lägenhetsnummer. Föreningen har egna tresiffriga lägenhetsnummer (lgh-nummer) som är unika för varje lägenhet. Dessa nummer ska ej förväxlas med Skatteverkets fyrsiffriga nummer som används i våra folkbokföringsadresser. (Skatteverkets lgh-nummer är endast unika för en enskild gatuadress, som t.ex Åsvägen 2).
Våra egna lgh-nummer används för vår lägenhetsförteckning/register och vid pantsättningar och överlåtelser.

Lägenhetsregister, se Pantsättningar.

M

Markiser. Dessa är din egendom. Vid reparation eller byte skall du se till att stil och färg blir i enlighet med tidigare utförande. Markiser och tillbehör som är trasiga eller stör fasaden bör demonteras. Behöver du hjälp kontakta styrelsen.

Matavfall, paketerar du i bruna papperspåsar som du sedan slänger i de bruna avfallstunnorna. Påsarna hittar du i cykel- eller mangelrummet. Genom att separera ditt matavfall från övriga sopor bidrar du till kommunens tillverkning av biogas. Det som läggs i påsen måste vara biologiskt nedbrytbart. Mer information om vad du kan slänga i den bruna påsen hittar du på kommunens hemsida.

Motioner. Vill du framföra några förslag och synpunkter till årsmötet/föreningsstämman kan du lämna en motion. Se under ”Årsmöte”.

Mäklare. För mäklare som är intresserade av att veta mer om föreningen och lägenheterna finns det en flik på första sidan där det finns en del information. För vidare upplysningar är du välkommen att kontakta styrelsen.

N

Nycklar. Styrelsen har inga nycklar till lägenheterna. Vid eventuella servicejobb så måste du vara hemma eller vidtala någon granne som får ansvaret att låsa upp. Se till att du lämnar eller får alla nycklar som tillhör lägenheten vid försäljning eller vid köp. Se även Extra nycklar om du behöver fler nycklar till entrédörrar och gemensamma utrymmen.

O

Ohyra. Hittar du ohyra skall du anmäla det till ditt försäkringsbolag utan dröjsmål samt informera styrelsen. Det är medlems ansvar att inte ta in ohyra i lägenheten, se vidare i våra stadgar.

Oljud. Husen är lyhörda. Tänk dig för vid all verksamhet som kan vara störande. T. ex. vid slagborrning, att gå hårt med skor inne och naturligtvis hög musik. Du kanske inte är medveten om hur väl ljud fortplantar sig, lyssna med dina grannar innan de klagar. T.o.m. ljud från diskmaskiner fortplantas i stommen. En god regel är att vara extra tyst kl 22 – 07 på vardagar, men på lördagar och helger kanske t o m till kl 09 på morgonen. Slagborrning och ljudliga reparationer bör dock avslutas ännu tidigare. Respektera dina grannars behov av vila och god sömn.
Du som känner dig störd, kontakta din granne på ett ödmjukt sätt – han/hon kanske inte är medveten om att du blev störd, det kan t o m vara någon annan i huset som du har hört. Påpeka problemet och försök finna en gemensam lösning. Löser inte det problemen skall styrelsen informeras som då får ta kontakt med berörda. Det underlättar om störningar är väl dokumenterade i skrift.

Ombyggnader av större omfattning får inte ske utan att styrelsen har gett sitt tillstånd. Läs mer på Tillstånd för ombyggnation.

P

Pantsättningar. Behöver du eller din bank uppgifter om din lägenhet från vårt lägenhetsregister och om ev. pantsättningar, kontakta Fastum på deras servicetelefon 90 220 eller via e-post kundsupport@fastum.se.

Pappersförpackningar. Se Källsorteringsstation.

Pappersinsamling. Se Returpapper.

Paraboler får inte sättas upp på utsidan av balkongerna eller på husfasaden. Detta gäller även andra typer av antenner.

Parkering, se P-platser, Laddplatser samt Gästparkering.

P-platser. Föreningen har ett knappt 40-tal p-platser med eluttag. Elen är påkopplad från den 15 september till den 15 maj. Max effekt som går att ta ut är ca 1200W. Använd om möjligt tidur inne i bilen för att spara el, det räcker oftast med att ha kupévärmare/motorvärmare på ca 3-4 timmar. Luckorna till el-uttagen skall alltid vara låsta. Nyckel får du när du tecknar hyreskontraktet. Inga lösa kablar får lämnas oanslutna. Tillse att du använder godkända kablar och att eventuella skador åtgärdas direkt. Städning och snöröjning av din p-ruta skall du själv utföra. Försök att parkera med omtanke, platserna är smala och du underlättar för din bilgranne om du står rakt och centrerat. Kontakta styrelsen om du vill hyra en plats, tidvis är det kö. P-platsen eller garageplatsen hyrs med separat avtal och är inte kopplad till lägenheten och kan bara hyras så länge du är medlem. Du kan endast hyra en plats per lägenhet. Om man tackar nej till ett erbjudande om plats stryks man ur kön och får ställa sig i kö på nytt när man är aktivt intresserad av en plats. Åtta platser har uppgraderats till laddplatser för elbilar och laddhybrider. Se vidare under Laddplatser.

R

Returpapper, d v s tidningar, reklamtryck, telefonkataloger (obs! inte wellpapp, kartonger eller papperskassar!) kastas i sophus luckan märkt ”tidningar” utanför 6an.
Wellpapp, kartonger och annan returpapper skall lämnas vid återvinningsstationerna!

Rökning är inte tillåten i våra gemensamma utrymmen.

Radon. Radon Mätning 2021 visar på ett genomsnittsvärde på 40 Bq/m3 (gränsvärde 200 Bq/m3).

S

Semestertider. För att undvika problem med inbrottstjuvar så är ett gott råd att hålla sina närmaste grannar informerade om semesterplaner. Man kan med fördel hjälpas åt med post och blommor. Allt för att inte inbjuda till inbrottsförsök. Likaså kan man vara extra observant på om några rör sig omotiverat i och runt våra hus.

Snöröjning hjälps vi alla åt med. I varje cykelrum och entréer står lämpliga redskap. Du som är morgonpigg och kan, tar ett första tag med kvast och snöskyffel. Sand och salt finns också att använda när det behövs.

Solna Stad. På hemsidan https://www.solna.se/ kan du finna information om allt kommunen kan erbjuda i form av service och stöd. Under fliken ”Kontakta oss” hittar du lämplig väg in för olika slags kontakter.

Sopor. Läggs i tillsluten påse i respektive sophus, se även Grovsopor. Matavfall läggs i brun papperspåse som finns att hämta nere i mangel- eller cykelrummet och kastas sedan i speciell brun behållare för matavfall. Se även Matavfall.

Stadgar styr föreningens verksamhet. Finns att läsa här på hemsidan.

Stambyte Lägenheterna är stambytta. Köksstammarna byttes 2003-2004. Under 2005-2006 genomfördes stambyte i badrummen då vi även bytte alla yt- och tätskikt. Även liggande avloppsstammar i våra källare har åtgärdats för ett par år sedan med s k relining.

Styrelsen är föreningens verkställande organ. Styrelsen ansvarar för förvaltningen, beslutar bl a om antagande av medlemmar och uppsägningar vid förverkande av bostadsrätten. Styrelsen utför också mycket av det löpande arbetet inom föreningen. Har du frågor, tips eller andra funderingar kring vår bostadsrättsförening är du alltid välkommen till oss, likaså om du har kunskaper som kan vara föreningen tillgodo. Namnen på styrelsens ledamöter och suppleanter finns på anslagstavlan i entrén, på tavla utanför tvättstugan och här på hemsidan.

Städdagar anordnar vi vår och höst. Då hyr vi in containrar för diverse avfall och städar och underhåller gemensamt vår ute- och innemiljö. När vädret tillåter blir det korvgrillning efter väl utfört arbete. Dessa dagar är ett utmärkt tillfälle att lära känna dina grannar under trevliga former.

Störningar. För att alla skall trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn – detta gäller naturligtvis även tillfälliga besökare. Se även Oljud.

Säkerhetsdörr har en del installerat. Bekostas av bostadsrättshavaren, ger större trygghet (hos vissa försäkringsbolag t o m lägre premie), bättre ljudisolering och även bättre plats för morgontidningen. Köp inte av dörrknackare, kontakta styrelsen för tips om utförande och färg; körsbärslaminat är att föredra. Även dörrhandtaget kan beställas så att det efterliknar originalet.

T

Tidningsavfall för återvinning. Se returpapper.

Trapphusen och tvättstugor städas reglebundet. Har något speciellt skett som kräver extra åtgärd bör vi själva ta hand om det – det ser då så mycket trevligare ut. Anmäl annars omedelbart till styrelsen.

Trädgårdsskötsel/utemiljö sköts av alla gemensamt. Kontakta styrelsen om du känner för att göra en insats.

TV-kanaler. Vi har Tele 2:s basutbud i vårt kabel-tv-nät vars kostnad är obligatorisk. Utöver dessa kan du beställa fler kanaler, mot extra avgift. Kontakta Tele 2:s kundtjänst för mer information om utbud och priser. Det digitala basutbudet förutsätter att man har en digital -TV eller en analog TV med digitalbox. Du kan också teckna avtal med Telia och andra leverantörer om digitala TV-kanaler via bredbandet.

Tvättstugor. Vi har en tvättstuga per hus – en förmån vi skall vara rädda om. Det blir en källa till irritation om inte vissa grundregler följs. Information och ordningsregler finns uppsatta i varje tvättstuga. Man lämnar den i det skick man önskar finna den. Saknas någon städutrustning, kontakta styrelsen. Boka via appen Boka tvättid eller på skärmen i tvättstugan med din inloggningskod till systemet, kontakta styrelsen om du inte har någon kod.
Vid fel på tvättmaskinerna anmäl detta till felanmalan@husberget.se. Vid akuta fel (tex att vatten läcker ut), anmäl också till Entema AB på 08-449 44 30. Sätt en lapp på maskinen med datum, tid och namn när felanmälan skett.

Tvättider är lika i alla tvättstugor. Veckans alla dagar gäller kl 7-12; 12-17; 17-22. Om din granne inte har tagit sin tid i anspråk inom två timmar kan du ta över tiden. Blir du klar tidigare, ta bort din bokning så någon annan kan tvätta. Tvättstugan bokas på skärmen i tvättstugan eller via appen Boka tvättid. Du behöver en kod till denna som du får av styrelsen.

Tätningslister är bra då det hindrar drag och sänker våra uppvärmningskostnader. Det är din uppgift som bostadsrättshavare att tillse att de är i gott skick – använd den varma årstiden till detta. Kan vi låta bli att höja vår innetemperatur 1 grad (för att kompensera för otätheter i lägenheten) spar vi direkt 5% i värmekostnad.

U

Underhållsansvar, bostadsrättshavaren, d v s du, ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och vad som skall underhållas framgår av stadgarna. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över alla våtutrymmen och VVS-installationer. Läckage kostar stora pengar och orsakar stort obehag för dem som drabbas. Läs mera här om vad som är bostadsrättshavarens respektive föreningens ansvar.

Uppvärmning sker via fjärrvärme. Är också vår största löpande kostnad. Tänk på att inte lämna balkongdörr och fönster öppna längre tid under den kalla årstiden, vädra snabbt och rejält istället. Har du problem med att något element inte blir varmt – prova att lufta. Om detta inte hjälper, kontakta styrelsen. Normal komforttemperatur är ca 21 grader, upplever du att det är för kallt, kontrollera först luftning och tätningslister och annat som orsakar drag. Du som reser bort under barnens lovdagar eller under annan period, när värmesystemet är i gång, stäng gärna av radiatorerna (elementen). Då sparar du pengar åt Föreningen.

När du luftar handdukstork eller element, tänk på:

  • Att det bör göras när värmen uteblir.
  • Att man gör det med en luftningsnyckel, varje medlem bör skaffa sig en.
  • Att man när varken luft eller vatten kommer vid luftning ska fortsätta vrida luftningsnyckeln tills hela ventilkäglan lossnar och rensa hålet med en nål eller liknande. Därefter får man snabbt skruva tillbaka käglan när vattnet börjar rinna.

Uthyrning i andra hand är endast tillåtet efter tillstånd av styrelsen. Till exempel tjänst på annan ort, militärtjänstgöring, studier och s.k. provsamboende kan godkännas. Enskild prövning görs i varje fall. Det skall framgå av ansökan vem som hyr och för vilken tid. Om du upplåter din lägenhet utan tillstånd riskerar du alltid en juridisk åtgärd, då detta strider mot stadgarna och bostadsrättslagen. Tänk även på att efter två år får hyresgästen besittningsrätt till bostaden om ni inte har avtalat bort detta. Se även våra stadgar.

V

Vatten. Var sparsam med det genom att åtgärda läckande kranar och toalettcisterner samt att inte diska under rinnande vatten. I köken har föreningen bekostat speciella ekonomistrilar för att spara vatten. Vid byte av kranpaket skall dessa monteras på nytt. Undvik också att köra tvätt- och diskmaskiner halvtomma.

Vattenskador är dyra att åtgärda. Håll uppsikt efter eventuella läckage från rörsystem. Meddela styrelsen omedelbart om du ser någon tendens till läckage var som helst i huset. Vid akuta läckage ringer du vår jour enligt anslag i porten.

Ventilation är inställd för att fungera optimalt. Du får absolut inte ändra inställningar på ventiler själv då du därmed stör balansen i huset och förstör klimatet hos din granne. Alla ventildon är föreningens egendom och får inte täckas över eller manipuleras.

Vindskydd, Se Balkongskydd.

Värmen i lägenheterna. Se Uppvärmning.

Å

”Årsmöte” (årsstämma) = föreningsstämma som ska hållas varje år senast före juni månads utgång. Kallelse ska komma tidigast sex veckor och senast fyra veckor före valt datum. Motioner ska vara styrelsen tillhanda i så god tid före att de kan bifogas kallelsen. Extra stämma kan ibland förekomma för att behandla en eller flera frågor av betydelse. Se stadgarna 16 § och 17 §.

Ä

Ändring i lägenhets- och medlemsförteckning sker vid överlåtelse av bostadsrätt och andelar därav (t.ex. när en part säljer/överlåter sin andel eller ny part kommer in vid sidan av den som tidigare ensam stått som innehavare). Ett överlåtelseavtal mellan parterna behövs och som ska delges Fastum. Se även Pantsättningar.

Ö

Öppen spis. En tidstypisk detalj i våra 50-talshus. Det är väldigt bra drag i dem, tänk på att ventilen i hallen bredvid den öppna spisen skall vara öppen när du eldar. Där kommer förvärmd luft som minskar kallras och drag från fönster. Elda dock med omdöme och placera inget brännbart i närheten då det lätt sprätter ut glöd – ett gnistgaller kan var på sin plats. Spisarna sotas och kontrolleras regelbundet. Öppna spjället när du eldar och stäng det när eldstaden är helt kall och glödfri.

Överlåtelse. Föreningen tar ut en överlåtelseavgift i samband med överlåtelse samt avgift vid pantsättning. Avgifterna betalas av överlåtaren (dvs den som säljer) respektive pantsättaren. Överlåtelseavgiften uppgår till 2,5 % av aktuellt prisbasbelopp. Pantsättningsavgiften uppgår till 1% av aktuellt prisbasbelopp. Överlåtelse mellan parter i samma lägenhet. Se Ändra i lägenhets- och medlemsförteckning.