2024-04-09
En bostadsrättshavare har ganska stor rätt att göra förändringar i sin lägenhet eftersom medlemmen har underhållsskyldigheten för lägenhetens inre. Vissa åtgärder i lägenheten kräver dock styrelsens tillstånd och från den 1 januari 2023 har reglerna i viss mån ändrats.

Du som medlem bestämmer mycket själv när det gäller ytskikt, utrustning och material i din lägenhet och kan till exempel välja vilken typ av golv eller köksinredning du vill ha. Men det finns förändringar som kräver styrelsens tillstånd.

Ändringar som kräver tillstånd

De ändringar i bostadsrättslagen som börjar gäller den 1 januari 2023 har förtydligat vilka förändringar som kräver tillstånd och också gjort listan längre. De är numera:

  • ingrepp i en bärande konstruktion,
  • installation eller ändring av ledningar för avlopp, värme, vatten eller gas,
  • installation eller ändring av anordning för ventilation,
  • installation eller ändring av eldstad eller rökkanal, eller annan påverkan på brandskyddet
  • någon annan väsentlig förändring av lägenheten.

Vad det innebär och varför tillstånd krävs

Bland annat innebär det att en bostadsrättshavare alltså inte kan ta upp en dörr i en bärande vägg utan att först fråga styrelsen. Medlemmen får inte heller flytta kök eller badrum eftersom sådana ändringar förutsätter ändrade ledningsdragningar. Även en så begränsad förändring som borttagande av ett element med vattenburen värme kräver tillstånd då det innebär påverkan på ledning för värme. Och att installera eller ändra en eldstad
eller rökkanal kräver även det styrelsens tillstånd.

Styrelsen får neka tillstånd till en åtgärd endast om den är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Ett tillstånd kan dock villkoras.

Så måste ansökan gå till

En ansökan om tillstånd till åtgärder ska ske skriftligen till styrelsen. Mall för en sådan ansökan finns här. Ifylld och signerad ansökan (företrädesvis i .pdf) mejlas till styrelsen.

Det är bostadsrättshavaren som ansvarar för att styrelsen får ett så bra underlag som möjligt, exempelvis ritningar och bygglov. Detta för att kunna göra en bedömning om tillstånd ska lämnas eller inte. Utan ett sådant underlag kan ansökan komma att avslås eftersom en bedömning inte är möjlig.

Har du frågor eller vill bolla något går det självklart bra att kontakta styrelsen.

Om du som medlem är missnöjd med styrelsens beslut kan du begära att hyresnämnden prövar frågan inom en särskild ärendekategori som heter ”Förändring av egen lägenhet”.

Allvarligt att göra ändringar utan tillstånd

Att utföra åtgärder utan tillstånd är grund för förverkande, som det heter i lagen, vilket innebär att styrelsen ytterst kan säga upp medlemmen som då tvingas flytta från sin lägenhet. Det kan dock endast ske i allvarliga fall och om bostadsrättshavaren inte har rättat till felet. Medlemmen får heller inte sägas upp om denne har ansökt om och beviljats tillstånd av hyresnämnden.